• 459b244b

Senagat habarlary

 • Muzeýde görlen Tyrannosaurus Rex skeleti hakykymy ýa-da galpmy?

  Muzeýde görlen Tyrannosaurus Rex skeleti hakykymy ýa-da galpmy?

  Tyrannosaurus rex-i her dürli dinozawrlaryň arasynda dinozawr ýyldyzy hökmünde häsiýetlendirip bolar.Diňe dinozawr dünýäsinde iň ýokarky görnüşler däl, eýsem dürli filmlerde, multfilmlerde we hekaýalarda iň köp ýaýran gahryman.Şeýlelik bilen T-rex biziň üçin iň tanyş dinozawrdyr.Bu onuň halanmagynyň sebäbi ...
  Koprak oka
 • ABŞ derýasyndaky guraklyk dinozawryň aýak yzlaryny ýüze çykarýar.

  ABŞ derýasyndaky guraklyk dinozawryň aýak yzlaryny ýüze çykarýar.

  ABŞ derýasyndaky guraklyk, 100 million ýyl ozal dinozawryň ýaşan yzlaryny görkezýär. (Dinozawr jülgesi döwlet seýilgähi) Haiwai Net, 28-nji awgust.CNN-iň 28-nji awgustda beren habaryna görä, ýokary temperatura we gurak howa sebäpli Tehas ştatynyň Dinozawr jülgesi döwlet seýilgähinde bir derýa gurady we ...
  Koprak oka
 • Zigong Fangtewild Dino Kingdom uly açylyş.

  Zigong Fangtewild Dino Kingdom uly açylyş.

  “Zigong Fangtewild Dino Kingdom” jemi 3,1 milliard ýuana maýa goýýar we meýdany 400,000 m2-den gowrak.2022-nji ýylyň iýun aýynyň ahyrynda resmi taýdan açyldy. Zigong Fangtewild Dino Patyşalygy Zigong dinozawr medeniýetini Hytaýyň gadymy Siçuan medeniýeti bilen çuňňur birleşdirdi, a ...
  Koprak oka
 • Spinozawr suw dinozawry bolup biler?

  Spinozawr suw dinozawry bolup biler?

  Uzak wagt bäri adamlar ekranda dinozawrlaryň şekiline täsir edipdirler we T-rex köp dinozawr görnüşleriniň depesi hasaplanýar.Arheologiki gözleglere görä, T-rex hakykatdanam azyk zynjyrynyň ýokarsynda durmaga ukyplydyr.Uly T-rexiň uzynlygy gen ...
  Koprak oka
 • Demistifikasiýa: Earther ýüzünde iň uly uçýan haýwan - Quetzalcatlus.

  Demistifikasiýa: Earther ýüzünde iň uly uçýan haýwan - Quetzalcatlus.

  Dünýäde bolup geçen iň uly haýwan hakda aýdanymyzda, munuň gök kitdigini her kim bilýär, ýöne iň uly uçýan haýwan näme?Takmynan 70 million ýyl ozal batgalykda gezip ýören has täsirli we gorkunç jandary göz öňüne getiriň, Quetzal ady bilen tanalýan 4 metre golaý Pterosauriýa ...
  Koprak oka
 • Stegosaurusyň arkasyndaky “gylyç” näme?

  Stegosaurusyň arkasyndaky “gylyç” näme?

  Jura döwrüniň tokaýlarynda dinozawrlaryň köp görnüşi ýaşaýardy.Olaryň biriniň semiz bedeni bar we dört aýakda gezýär.Beýleki dinozawrlardan tapawutlanýar, arkalarynda janköýer ýaly gylyç tikenleri köp.Bu - Stegosaurus diýilýär, şonuň üçin “s” -iň ulanylyşy näme?
  Koprak oka
 • Mämmet näme?Nädip ýitip gitdiler?

  Mämmet näme?Nädip ýitip gitdiler?

  Mammuthus primigenius, mamontlar diýlip hem tanalýar, sowuk howa şertlerine uýgunlaşan gadymy haýwan.Dünýädäki iň uly pilleriň biri we gury ýerde ýaşap geçen iň iri süýdemdirijileriň biri hökmünde mamontyň agramy 12 tonna çenli bolup biler.Mamont soňky dörtlük buzlukda ýaşapdyr ...
  Koprak oka
 • Dünýädäki iň uly 10 dinozawr!

  Dünýädäki iň uly 10 dinozawr!

  Hemmämize mälim bolşy ýaly, taryhda haýwanlar agdyklyk edipdir we olaryň hemmesi ullakan super haýwanlar, esasanam şol döwürde dünýäniň iň uly haýwanlary bolan dinozawrlardy.Bu äpet dinozawrlaryň arasynda Maraapunisaurus, uzynlygy 80 metr we m bolan iň uly dinozawrdyr ...
  Koprak oka
 • 28-nji Zigong Çyra festiwaly çyralary 2022!

  28-nji Zigong Çyra festiwaly çyralary 2022!

  Her ýyl “Zigong Hytaý çyra dünýäsi” çyra festiwaly geçirer we 2022-nji ýylda “Zigong Hytaý çyra dünýäsi” 1-nji ýanwarda täze açylar we seýilgäh “Zigong çyralaryny gör, Hytaýyň täze baýramçylygyny belläň” mowzugy bilen çärelere başlar. Yearyl ”.Täze döwür açyň ...
  Koprak oka
 • Pterosauriýa guşlaryň atasy boldumy?

  Pterosauriýa guşlaryň atasy boldumy?

  Logika görä, Pterosauriýa taryhda asmanda erkin uçup bilýän ilkinji görnüşlerdir.Guşlar peýda bolansoň, Pterosauriýanyň guşlaryň atalarydygy ýerlikli bolup görünýär.Şeýle-de bolsa, Pterosauriýa häzirki guşlaryň atalary däldi!Ilki bilen, m ...
  Koprak oka
 • Iň meşhur 12 dinozawr.

  Iň meşhur 12 dinozawr.

  Dinozawrlar Mezozoý döwrüniň süýrenijileri (250 milliondan 66 million ýyl ozal).Mezozoy üç döwre bölünýär: Trias, urura we Kretos.Her döwürde howa we ösümlik görnüşleri üýtgeşikdi, şonuň üçin her döwürdäki dinozawrlar hem üýtgeşikdi.Başga-da köp ...
  Koprak oka
 • Dinozawrlar hakda bilýärsiňizmi?

  Dinozawrlar hakda bilýärsiňizmi?

  Etmek arkaly öwreniň.Bu hemişe bize has köp zat getirýär.Aşakda siziň bilen paýlaşmak üçin dinozawrlar hakda gyzykly maglumatlary alýaryn.1. Ajaýyp uzak ömür.Paleontologlar käbir dinozawrlaryň 300 ýyldan gowrak ýaşap biljekdigini çaklaýarlar!Muny eşidenimde geň galdym.Bu pikir dinoza esaslanýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2