• sahypa_banner

Animatronik haýwanlar

Animatronik haýwanlaryň aýratynlyklary

animatron arslan

* Skinokary simulirlenen deri dokumalary

Bize haýwanlaryň hakyky hereketi we gözegçilik usullary, bedeniň hakyky görnüşi we deriniň degmegi täsirleri gerek.Highokary dykyzlykly ýumşak köpük we kremniý rezin bilen animatron haýwanlary ýasadyk, olara hakyky görnüş we duýgy berýäris.

animatron sekiz ot

* Customörite öndürilen hyzmat

Müşderileriň isleglerine, talaplaryna ýa-da çyzgylaryna laýyklykda önümleri özleşdirmäge taýýardyrys.

animatron gaplaň

* Has gowy interaktiw güýmenje we okuw tejribesi

Biz güýmenje tejribelerini we önümlerini hödürlemegi maksat edinýäris.Bu ýere gelýänler dinozawr temaly güýmenje önümleriniň giň toplumyny görmek isleýärler.

animatron akula

* Highokary ýa-da pes temperatura garşylyk

Animatron dinozawryň derisi has berk bolar.Poslama garşy, gowy suw geçirmeýän öndürijilik, ýokary ýa-da pes temperatura garşylyk.

animatron pil

* Reliokary ygtybarlylygy dolandyryş ulgamy

Kawah hiline gözegçilik ulgamy, her önümçilik prosesine berk gözegçilik etmek, iberilmezden 30 sagatdan gowrak wagt yzygiderli synag etmek.

animatron mör-möjek

* Gaýtadan ulanmak üçin söküp we gurup bolýar

Animatron haýwanlary köp gezek söküp we gurnap bolýar, saýtda gurnamaga kömek etmek üçin Kawah gurnama topary iberiler.

Önümiň parametrleri

Ölçegi :Uzynlygy 1 metrden 20 metre çenli beýleki ululyklar hem bar. Arassa agram :Haýwanyň ululygy bilen kesgitlenýär (meselem: 3 metr uzynlykdaky gaplaňyň agramy 80 kg töweregi).
Reňk :Islendik reňk bar. Garnituralar:Dolandyryş koksy, gürleýjisi, süýümli aýna gaýasy ra infragyzyl datçik we ş.m.
Gurşun wagty :15-30 gün ýa-da tölegden soň mukdaryna bagly. Kuwwaty:110 / 220V, 50 / 60hz ýa-da goşmaça tölegsiz özleşdirilen.
Min.Sargyt mukdary :1 Set. Hyzmatdan soň:Gurmakdan 24 aý soň.
Dolandyryş tertibi:Infragyzyl datçik, Uzakdan dolandyryş, Token teňňesi işledi, düwme, sensor duýgusy, Awtomatiki, özleşdirilen we ş.m.
Positionerleşýän ýeri:Howada asmak, Diwara berkidilen, onerde görkezmek, Suwda ýerleşdirmek (Suw geçirmeýän we çydamly: möhürlemegiň ähli dizaýny, suw astynda işläp biler).
Esasy materiallar:Densokary dykyzlykly köpük, Milli standart polat çarçuwasy, Silikon kauçuk, Motors.
Eltip bermek:Gury ýer, howa, deňiz transporty we halkara multimodal transporty kabul edýäris.+ Er + deňiz (tygşytly) Howa (transport wagty we durnuklylygy).
Bellik:El bilen öndürilen önümler sebäpli obýektler bilen suratlaryň arasynda azajyk tapawutlar.
Hereketler:1. Agza ses bilen sinhronlaşdyrylan açyk we ýapyk.2.Gözler ýalpyldaýar.(LCD displeý / mehaniki ýalpyldawuk hereket) 3.Boýnuňy aşakdan çepden saga.4.Baş we aşakdan çepden saga.5.Forelimbler hereket edýär.6.Döş ýokarlanýar / dem alýar.GuýrukSuw sepmek.9.Tüsse spreýi.10.Dil içeri girýär.

Esasy materiallar

Önümçilik materiallarynyň gysgaça mazmuny (1)

Animatroniki mör-möjekler

Animatroniki mör-möjekler mör-möjek seýilgähleri, haýwanat baglary, mowzuk seýilgähleri, güýmenje seýilgähleri, restoranlar, işewürlik çäreleri, gozgalmaýan emläk açylyş dabaralary, oýun meýdançasy, söwda merkezleri, bilim enjamlary, festiwal sergisi, muzeý sergisi, şäher plazasy we ş.m. ýaly dürli ýagdaýlar üçin amatlydyr. .

animatron mör-möjekleriň modeli

Animatronik haýwan wideosy

Animatronik haýwan mamontyň uzynlygy 6M

Tolkun bazasy bilen 5M Animatronik akula modeli

Animatroniki mör-möjek anoplofora çinensisi

BIZ bilen habarlaşyň

Salgysy

No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

Telefon

+86 13990010843
+86 15828399242

Sizden eşitmek isleýäris!Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we ASAP bilen habarlaşarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň