kawah dinozawr slaýd banner 1
kawah dinozawr slaýd banner 2
kawah dinozawr slaýd banner 3
kawah zawody banner mobil 1
kawah zawody banner mobil 2

Esasy önümler

Animatron dinozawrlar
Animatron dinozawrlar

Animatron dinozawr model zawody, uzynlygy 1-30 metr ululykdaky dinozawrlar we aagdarhalar.

Dinozawr geýimleri
Dinozawr geýimleri

Dinozawr seýilgähi üçin özüne çekiji hakyky dinozawr eşigi, aňsat gözegçilik, ýeňil agram.

Animatronik haýwanlar
Animatronik haýwanlar

Haýwanat bagy üçin haýwanlaryň haýwan modeli, uzynlygy 1-20 metr.

Skelet nusgalary
Skelet nusgalary

Muzeýiň hil simulýasiýasy kellesi we dinozawrlaryň we haýwanlaryň nusgalary.

Deňiz haýwanlary
Deňiz haýwanlary

Okean seýilgähi we akwapark üçin akula, balyk, sekiz ot ýaly haýwan haýwanlary.

Gepleşik agajy
Gepleşik agajy

Animatron gürleýiş agajy özleşdirilen, köp dilde gürläp we hereket edip bilýär.

Anörite animatron modelleri
Anörite animatron modelleri

Anörite animatron modeller, diňe surat ýa-da ideýa, ýokary simulirlenen döredijilik önümleri gerek.

Animatroniki mör-möjekler
Animatroniki mör-möjekler

Öýjük, kebelek, ladybird we garynja ýaly mowzuk seýilgähi üçin animatron mör-möjekler.

Kawah vitrinleri

Kawah Taslama urura başdan geçirmesi mowzuk Rumyniýa

Kawah Taslama urura başdan geçirmesi mowzuk Rumyniýa

Bu, Rumyniýadaky dinozawr seýilgähi-urura başdan geçirmesi mowzuk seýilgähi.Öndüriji hökmünde zawodymyz, bu dinozawr seýilgähi taslamasyny bilelikde tamamlamak üçin müşderi tarapyndan hakyna tutulan dizaýn kompaniýasy bilen aragatnaşyk we gepleşiklere gatnaşdy.Takmynan 1,5 Ha meýdany bar, bu ýere gelýänler geçmişe gaýdyp gelýärler, her yklymlara gidýärler ..

Kawah Taslama Aqua River Park Ekwador

Kawah Taslama Aqua River Park Ekwador

2019-njy ýylyň ahyrynda Ekwadordaky akwaparkda Kawahyň dinozawr seýilgähi taslamasy durmuşa geçirilip başlandy.2020-nji ýylda dinozawr seýilgähi öz wagtynda açylýar we 20-den gowrak animatronik dinozawr, T-Rex, karnotaur, spinosaur, brahiosaurus, dilophosaurus, mamont, dinozawr geýimi ..

Kawah Taslamasynyň ýapyk ýapyk dinozawr seýilgähi Hytaý

Kawah Taslamasynyň ýapyk ýapyk dinozawr seýilgähi Hytaý

Jiuquan Changqing uanuan bilen birleşen Hexi şäherindäki ýapyk dinozawr jenneti 2021-nji ýylda gelýär. Deňzawurda görlüp-eşidilmedik dinozawr tupany milliardlarça ýyllap sizi urura döwrüne alyp barýar.Ene-çaganyň oýny, sahna görnüşi, açyk giňişlik, täsin gadymy döwrüň çuňňur tejribesi ..

Näme üçin Kawah dinozawryny saýlamaly?

Kawah Dinozawr, animatron modeller meýdançasynyň dizaýnynda we önümçiliginde öňdebaryjy hünärmen.Esasy önümlere animatron dinozawr, animatron aagondarha, dinozawr geýimi, animatron haýwanlar, deňiz haýwanlary, mör-möjek modelleri girýär.12 ýyllyk önümçilik we eksport tejribesi, in engineenerler, dizaýnerler, tehnikler, satuwdan soňky hyzmat we gurnama toparlary ýaly 100-den gowrak işgärimiz bar.Partnershli hyzmatdaşlary özara peýdaly hyzmatdaşlyk üçin bize goşulmagyny mähirli garşylaýarys.

 

 • näme üçin kawah dinozawryny saýlamaly?
 • * Bäsdeşlik bahalarynda zawod satuwlary.

  • Özbaşdak dinozawr zawody, hiç bir araçy gatnaşmaýar, çykdajylary tygşytlamak üçin iň bäsdeş baha.Kawah dinozawry size dizaýn, önümçilik, gurnama we satuwdan soňky hyzmatlary bir gezeklik söwda tejribesi bilen üpjün edip biler.

  * I HIGH GOWY SIMULATLANAN HYZMAT MODELI.

  • Kawah dinozawr zawody islendik animatron modelleri özleşdirip biler, diňe suratlar, wideolar ýa-da ideýa bilen üpjün etmeli.Biziň artykmaçlyklarymyz: simulýasiýa modeliniň jikme-jikliklerini gaýtadan işlemek, deriniň dokumasyny gaýtadan işlemek, durnukly dolandyryş ulgamy, berk hil barlagy.

  * 500+ Müşderi DÜNLDWI.

  • Localerli jahankeşdeleriň arasynda meşhur bolan 500-den gowrak müşderi bilen 100-den gowrak dinozawr sergisini, tema dino seýilgähini we beýleki taslamalary taýýarladyk.Kawah dinozawry köp müşderiniň ynamyny gazandy we olar bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ýola goýdy.

  * SATYLandan soň HYZMAT.

  • Önümleriňizi tutuş prosesiň dowamynda yzarlarys we gaýtadan işlemegiň size düşnükli bolmagy üçin seslenme bereris.Gurnama zerur bolanda kömek etmek we şol bir wagtyň özünde önümi hil kepilligi döwründe abatlamak üçin hünärmen topary ibereris.
  Giňişleýin seret

  Blog

  Täze ýyl gutly bolsun 2022!

  Täze ýyl gutly bolsun 2022!

  Christmasyllyk Ro Christmasdestwo möwsümi gelýär.Dünýädäki müşderilerimiz üçin Kawah Dinozawr, geçen ýylda yzygiderli goldawyňyz we ynamyňyz üçin köp sag bolsun aýdasym gelýär.Täze ýyl gutlaglarymyzy tüýs ýürekden kabul ediň.Goý, hemmäňiz ýetip gelýän täze ýylda üstünlik we bagt arzuw etsin!Kawah dinozawr ...

  Dinozawr modelleri Ysraýyla iberildi.

  Dinozawr modelleri Ysraýyla iberildi.

  Soňky döwürde Kawah dinozawr kompaniýasy Ysraýyla iberilýän käbir modelleri tamamlady.Önümçilik wagty 20 gün töweregi, şol sanda animatronik T-rex modeli, Mamenchisaurus, surata düşmek üçin dinozawr kellesi, dinozawr hapalary we ş.m.Müşderiniň Ysraýylda öz restorany we kafesi bar.Th ...

  Muzeýde görlen Tyrannosaurus Rex skeleti hakykymy ýa-da galpmy?

  Muzeýde görlen Tyrannosaurus Rex skeleti hakykymy ýa-da galpmy?

  Tyrannosaurus rex-i her dürli dinozawrlaryň arasynda dinozawr ýyldyzy hökmünde häsiýetlendirip bolar.Diňe dinozawr dünýäsinde iň ýokarky görnüşler däl, eýsem dürli filmlerde, multfilmlerde we hekaýalarda iň köp ýaýran gahryman.Şeýlelik bilen T-rex biziň üçin iň tanyş dinozawrdyr.Bu onuň halanmagynyň sebäbi ...

  Custöriteleşdirilen dinozawr ýumurtga topary we çaga dinozawr modeli.

  Custöriteleşdirilen dinozawr ýumurtga topary we çaga dinozawr modeli.

  Häzirki wagtda bazarda güýmenjäni ösdürmäge gönükdirilen dinozawr modelleriniň görnüşleri bar.Olaryň arasynda “Animatronik dinozawr ýumurtga modeli” dinozawr muşdaklarynyň we çagalaryň arasynda iň meşhurydyr.Simulýasiýa dinozawr ýumurtgalarynyň esasy materiallaryna polat çarçuwa, salam ...

  BIZ bilen habarlaşyň

  • Salgysy

   No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

  • E-poçta

   info@zgkawah.com

  • Telefon

   +86 13990010843

   +86 15828399242

  • ins32
  • ht
  • ins12
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň