• sahypa_banner

Kawah dinozawr bilen baglanyşykly şahadatnamalar

Önüm kärhananyň esasy bolansoň, Kawah dinozawry hemişe önümiň hilini birinji ýerde goýýar.Materiallary berk saýlaýarys we her önümçilik prosesine we 19 synag prosedurasyna gözegçilik edýäris.Productshli önümler dinozawr çarçuwasy we taýýar önümler gutarandan 24 sagadyň dowamynda garrylyk synagy üçin taýýarlanar.Önümleriň wideosy we suratlary üç ädim gutaranymyzdan soň müşderilere iberiler: dinozawr çarçuwasy, Çeper şekillendiriş we taýýar önümler.Önümler diňe azyndan üç gezek müşderiniň tassyklamasyny alanymyzda müşderilere iberilýär.
Çig materiallar we önümler hemmesi degişli pudak standartlaryna ýetýär we degişli şahadatnamalary alýar (CE, TUV.SGS.ISO)

kawah-dinozawr şahadatnamalary

Qualityokary hilli material saýlamak - polat

Kawah polat çarçuwasyny saýlamak

Kebşirlenen turba
Kebşirlenen turba simulýasiýa modeliniň esasy materialy bolup, önümiň kellesiniň, göwresiniň, guýrugynyň we ş.m. magistral böleginde has köp spesifikasiýa we modeller we has ýokary öndürijilik bilen giňden ulanylýar.

Polat turba
Düşnüksiz polat turbalar esasan önümleriň şassisinde we el-aýak ýaly ýük göteriji böleklerde ulanylýar.Kuwwaty has ýokary, hyzmat möhleti has uzyn we bahasy kebşirlenen turbadan has ýokary.

Polat turba
Poslamaýan polat turbalar, esasan, dinozawr holsterleri we elde saklanýan dinozawrlar ýaly önümlerde ulanylýar, şekillendirmek aňsat we posdan goranmak zerurlygy ýok.

Qualityokary hilli material saýlamak - Motor

Kawah awtoulag saýlamasy

Çotga süpüriji motor
Arassalaýjy motor esasan awtoulag süpürgiçlerinde ulanylýar, ýöne simulýasiýa önümleriniň köpüsi üçin çalt we haýal iki görnüşli saýlanyp bilner (diňe zawodyň kämilleşmeginde, adatça haýal), hyzmat möhleti 10-15 ýyl.

Çotgasyz motor
Çotgasyz hereketlendiriji esasan uly basgançakly dinozawr önümleri we müşderileriň aýratyn talaplary üçin ulanylýar.Çotgasyz hereketlendiriji esasy hereketlendirijiden we sürüjiden durýar.Çotgasyz, pes päsgelçilik, az ses, pes ses, güýçli güýç we rahat işlemek ýaly aýratynlyklara eýedir.Çäksiz üýtgeýän tizlik, sürüjini sazlamak bilen önümiň işleýiş tizligini islendik wagt üýtgedip biler.

Stepper Motor
Basgançakly hereketlendirijiniň çotgasyz hereketlendirijiden has ýokary işleýiş takyklygy bar we başlangyç we ters jogaplar hem has gowudyr.Theöne bahasy basgançakly motordan has ýokary.Adatça, çotgasyz hereketlendiriji ähli talaplary kanagatlandyryp biler.

Qualityokary hilli material saýlamak - ýokary dykyzlykly gubka

Kawah köpükli gubka saýlamak

Dokary dykyzlykly gubka
Dokary dykyzlykly gubka, esasan, ähli simulirlenen önümleri emele getirmek üçin amatlydyr.Adatça, kompaniýamyz tarapyndan ulanylýan gubkanyň dykyzlygy 25-40 bolýar (dykyzlygy adatça kub metr üçin gubkanyň agramyny aňladýar), el ýumşak we ýumşak duýulýar we dartyş güýji güýçli.Yza gaýtaryş derejesi 99% -den ýokary.

Dokary dykyzlykly alaw saklaýjy gubka
Dokary dykyzlykly ýangyn saklaýan gubka, oda çydamly gubka hem diýilýär.Onuň gubkasy ýokary dykyzlykly gubka bilen birmeňzeş aýratynlyklara eýedir, ýöne ýangyny öçüriji täsir edýär.Gubka ýakylanda açyk alaw öndürmeýär.Şol bir wagtyň özünde, has gowy ses izolýasiýasy bilen ýapyk öýjükdir (önümiň çykyş naprýa .eniýesi bary-ýogy 24 wolt bolany üçin, adaty ýokary dykyzlykly gubkalar bilen hem öz-özünden ýanmaz).

Amal optimizasiýasy-Çüýüň öňüni almak, Deriniň reňkini goramak

Kawah polat posynyň öňüni almak

Pese garşy bejermek

Keel gutarandan we motor we zynjyr gurlansoň, poslama garşy boýag seperis.Pese garşy boýagymyz, içerki birinji hatar “Bardez” markasydyr, suratlarymyz üç gezek, 5-8 ýyl ulanylanda keýigiň poslamazlygyny üpjün etmek üçin öli burç boýagsyz 360 dereje.Şol bir wagtyň özünde, müşderiler keeliň esasy materialy hökmünde galvanizli turbany saýlap bilerler.Galvanizli turbanyň posdan goraýan wagty has uzyn, posdan goraýan wagt adatça 10-15 ýyl (1-nji surat posuň öňüni almak üçin ulanylmaýar, 2-nji surat poslama garşy bejergi, 3-nji surat galvanizli turba materialydyr) ).

Kawah deriniň reňkini goramak

Deriniň reňkini goramak

Deriniň esasy reňki boýagy ýa-da propileni kremniy jel bilen garyşdyrmakdyr we eritilenden soň derini reňkläris.Önümleriň köpüsi açyk howada ulanylýandygy sebäpli, howa, temperatura we tebigy gurşaw täsir edýär.3 ýyldan soň gözellige täsir etjek reňk ýuwaş-ýuwaşdan reňklener (solmaz).Bu ýagdaýyň öňüni almak üçin önümimizde bir boýag gutarandan soň önümiň üstünde 2-3 gatlak gorag boýagy bar.Guradylandan soň deriniň reňkini netijeli gorap bilýän gorag gatlagyny emele getirýär.Şol bir wagtyň özünde önümlerimiziň reňki hem has açyk bolýar.

Amal optimizasiýasy-Hereket, Ses dürlüligi

Amal optimizasiýasy-Hereket, ses dürlüligi
Adaty önümde diňe bir toplumlaýyn dolandyryş programmasy we ses effektleri bar.
Şol bir wagtyň özünde, önümimiz dolandyryş programmasynyň iki toplumyny we iki ýa-da üç ses effektini özleşdirip biler, bu bolsa ähli önümleriň dürli wagtlarda we ýagdaýlarda dürli hereketlere we seslere eýe bolmagyna sebäp bolýar.Birnäçe hereket programmalary dolandyryş çipini we ses saklaýyş kartasyny üýtgedensoň, hereketleriň yzygiderliligi, önümleriň hereket ýygylygy we hereket wagty (hereket tizligi henizem şol bir zat), ses effekti we sazlanylyşy ýaly üýtgeşik boljakdygyny görkezýär. göwrümi.Çip we kartoçka dakylanda ulanylyp bilner, şonuň üçin müşderiler zerur bolsa çalşyp bilerler.

Kawah dinozawr dolandyryş gutusy

BIZ bilen habarlaşyň

Salgysy

No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

Telefon

+86 13990010843
+86 15828399242

Sizden eşitmek isleýäris!Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we ASAP bilen habarlaşarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň