• sahypa_banner

Goldaw hyzmaty

Esasy önümler

Productshli önümler siziň talaplaryňyza görä düzülip bilner

Animatron dinozawrlar

Animatron dinozawr model zawody, ýöriteleşdirilen dinozawrlar we uzynlygy 1-30 metr ululykdaky aagdarhalar.

Dinozawr geýimleri

Dinozawr seýilgähi üçin özüne çekiji hakyky dinozawr eşigi, aňsat gözegçilik, ýeňil agram.

Animatronik haýwanlar

Haýwanat bagy üçin haýwanlaryň haýwan modeli, uzynlygy 1-20 metr.

Skelet nusgalary

Muzeýiň hil simulýasiýasy kellesi we dinozawrlaryň we haýwanlaryň süňk nusgasy.

Deňiz haýwanlary

Akula, balyk, okean seýilgähi we akwapark ýaly haýwan haýwanlary.

Gepleşik agajy

Animatron gürleýiş agajy özleşdirilen, köp dilde gürläp we hereket edip bilýär.

Omörite modeller

Anörite animatron modeller, diňe surat, ýokary simulirlenen döredijilik önümleri gerek.

Animatroniki mör-möjekler

Öýjük, kebelek, ladybird we garynja ýaly mowzuk seýilgähi üçin animatron mör-möjekler.

Goldaw hyzmatlary

Aşakdaky hyzmatlary hödürlemekden hoşal

kawah-dinozawr-zawod-hyzmatlar

Tema parkynyň dizaýny

Sahna effekt meýilnamasyny müşderilerimiz bilen ara alyp maslahatlaşmakdan hoşal

Sahypanyňyzyň temperaturasyna, howasyna, ululygyna, pikiriňize we degişlilikde bezegine görä, öz dinozawr dünýäňizi düzeris.Dinozawr mowzuk seýilgähi taslamalarynda we dinozawr güýmenje meýdançalarynda köp ýyllyk tejribämize esaslanyp, salgylanma tekliplerini berip bileris we yzygiderli we yzygiderli aragatnaşyk arkaly kanagatlanarly netijelere ýetip bileris.
Mehaniki dizaýn:Her dinozawryň öz mehaniki dizaýny bar.Dürli ululyklara we modelleme çärelerine görä, dizaýner howa akymyny ýokarlandyrmak we ýeterlik aralykda sürtülmäni azaltmak üçin dinozawr polat çarçuwasynyň ululyk diagrammasyny el bilen boýady.
Serginiň jikme-jik dizaýny:Meýilnama shemalaryny, dinozawryň faktiki dizaýnlaryny, mahabat dizaýnyny, ýerdäki täsir dizaýnyny, zynjyr dizaýnyny, desganyň dizaýnyny we ş.m. üpjün edip bileris.
Goldaw desgalary:Simulýasiýa zawody, süýümli aýna daş, gazon, daşky gurşawy goramak ses, duman täsiri, ýagtylyk täsiri, ýyldyrym täsiri, LOGO dizaýny, gapy kellesi dizaýny, diwar dizaýny, daş daşlary, köprüler we akymlar, wulkan atylmagy we ş.m.
Şeýle hem, güýmenje dinozawr seýilgähini gurmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, size kömek etmekden hoşal, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

https://www.kawahdinosaur.com/contact-us/

Satuwdan soň hyzmat

Satuwdan soňky 24 sagatlyk hyzmat, aýratyn önümleriňiziň ömri üçin sizi ugratmak üçin

gurmak

Gurnama

Adaty işlemegi üpjün etmek üçin önümleri gurmak we işe girizmek.

Tehniki görkezme

Tehniki görkezme

Aladasyz gündelik tehniki hyzmaty üpjün etmek üçin tehniki görkezme we okuw.

Bejeriş

Bejeriş

Önümi islendik wagt hil kepillik döwründe abatlaň we ömri üçin ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediň.

Uzakdan kömek

Uzakdan kömek

Näsazlyklar bar bolsa çalt işlemek üçin uzakdan kömek.

Yzyna gaýdyp gelmek

Yzyna gaýdyp gelmek

Poçta / jaň bilen yzygiderli baryp görüň we teklibiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

BIZ bilen habarlaşyň

Salgysy

No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

Telefon

+86 13990010843
+86 15828399242

Sizden eşitmek isleýäris!Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we ASAP bilen habarlaşarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň