• 459b244b

Kompaniýa habarlary

 • Täze ýyl gutly bolsun 2022!

  Täze ýyl gutly bolsun 2022!

  Christmasyllyk Ro Christmasdestwo möwsümi gelýär.Dünýädäki müşderilerimiz üçin Kawah Dinozawr, geçen ýylda yzygiderli goldawyňyz we ynamyňyz üçin köp sag bolsun aýdasym gelýär.Täze ýyl gutlaglarymyzy tüýs ýürekden kabul ediň.Goý, hemmäňiz ýetip gelýän täze ýylda üstünlik we bagt arzuw etsin!Kawah dinozawr ...
  Koprak oka
 • Dinozawr modelleri Ysraýyla iberildi.

  Dinozawr modelleri Ysraýyla iberildi.

  Soňky döwürde Kawah dinozawr kompaniýasy Ysraýyla iberilýän käbir modelleri tamamlady.Önümçilik wagty 20 gün töweregi, şol sanda animatronik T-rex modeli, Mamenchisaurus, surata düşmek üçin dinozawr kellesi, dinozawr hapalary we ş.m.Müşderiniň Ysraýylda öz restorany we kafesi bar.Th ...
  Koprak oka
 • Custöriteleşdirilen dinozawr ýumurtga topary we çaga dinozawr modeli.

  Custöriteleşdirilen dinozawr ýumurtga topary we çaga dinozawr modeli.

  Häzirki wagtda bazarda güýmenjäni ösdürmäge gönükdirilen dinozawr modelleriniň görnüşleri bar.Olaryň arasynda “Animatronik dinozawr ýumurtga modeli” dinozawr muşdaklarynyň we çagalaryň arasynda iň meşhurydyr.Simulýasiýa dinozawr ýumurtgalarynyň esasy materiallaryna polat çarçuwa, salam ...
  Koprak oka
 • Meşhur täze “öý haýwanlary” - simulýasiýa ýumşak el gurjagy.

  Meşhur täze “öý haýwanlary” - simulýasiýa ýumşak el gurjagy.

  El gurjagy, gyzgyn satylýan önümimiz bolan oňat interaktiw dinozawr oýunjagydyr.Uly göwrümli, arzan bahaly, götermek aňsat we giň ulanylyş aýratynlyklary bar.Olaryň ýakymly şekilleri we aýdyň hereketleri çagalar tarapyndan gowy görülýär we tema seýilgählerinde, sahna çykyşlarynda we beýleki p ...
  Koprak oka
 • Animatronik arslan modelini nädip ýasamaly?

  Animatronik arslan modelini nädip ýasamaly?

  Kawah kompaniýasy tarapyndan öndürilen simulýasiýa animatronik haýwan modelleri hakyky we hereketli.Taryhdan öňki haýwanlardan häzirki haýwanlara çenli hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýasalyp bilner.Içki polat gurluşy kebşirlenýär we görnüşi sp ...
  Koprak oka
 • Animatron dinozawrlaryň derisi haýsy material?

  Animatron dinozawrlaryň derisi haýsy material?

  Käbir ajaýyp dynç alyş seýilgählerinde elmydama uly animatron dinozawrlary görýäris.Syýahatçylar dinozawr modelleriniň aýdyň we agdyklyk etmeginden başga-da, oňa degmek bilen gyzyklanýar.Softumşak we etli duýulýar, ýöne köpümiz animatron dino derisiniň haýsy materialydygyny bilemzok ...
  Koprak oka
 • Koreýaly müşderi üçin ýöriteleşdirilen realistik dinozawr modelleri.

  Koreýaly müşderi üçin ýöriteleşdirilen realistik dinozawr modelleri.

  Mart aýynyň ortalaryndan Zigong Kawah zawody, koreý müşderileri üçin bir topar animatron dinozawr modellerini özleşdirýär.Şol sanda 6m mamont skeleti, 2m Saber dişli ýolbars skeleti, 3m T-rex kellesi modeli, 3m Velociraptor, 3m pahisefalosaurus, 4m Dilophosaurus, 3m Sinornithosaurus, Fiberglass S ...
  Koprak oka
 • Dinozawr mowzuk seýilgähini nädip dizaýn etmeli we ýasamaly?

  Dinozawr mowzuk seýilgähini nädip dizaýn etmeli we ýasamaly?

  Dinozawrlar ýüzlerçe million ýyl bäri ýok boldular, ýöne ýeriň öňki gözegçisi hökmünde olar henizem biziň üçin özüne çekiji.Medeni syýahatçylygyň meşhurlygy bilen käbir ajaýyp ýerler dinozawr seýilgähleri ​​ýaly dinozawr önümlerini goşmak isleýär, ýöne nädip işlemelidigini bilenoklar.Şu gün Kawah ...
  Koprak oka
 • Kawah Animatroniki mör-möjek modelleri, Gollandiýanyň Almere şäherinde görkezilýär.

  Kawah Animatroniki mör-möjek modelleri, Gollandiýanyň Almere şäherinde görkezilýär.

  Mör-möjek modelleriniň bu topary 2022-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Gollandiýa eltildi. Iki aýa golaý wagtdan soň mör-möjek modelleri ahyrsoňy müşderimiziň eline geldi.Müşderi olary alandan soň, derrew guruldy we ulanyldy.Modelleriň her ululygy gaty uly däldigi sebäpli, ...
  Koprak oka
 • Animatron dinozawry nädip ýasamaly?

  Animatron dinozawry nädip ýasamaly?

  Taýýarlyk materiallary: Polat, bölekler, çotgasyz hereketlendirijiler, silindrler, reduktorlar, dolandyryş ulgamlary, ýokary dykyzlykly gubkalar, silikon… Dizaýn: Dinozawr modeliniň görnüşini we hereketlerini islegleriňize görä düzeris, şeýle hem dizaýn çyzgylaryny taýýarlarys.Kebşirleýiş çarçuwasy: Çig ýoldaşy kesmeli ...
  Koprak oka
 • Dinozawr skeletiniň nusgalary nädip ýasalýar?

  Dinozawr skeletiniň nusgalary nädip ýasalýar?

  Dinozawr skelet nusgalary muzeýlerde, ylym we tehnologiýa muzeýlerinde we ylym sergilerinde giňden ulanylýar.Carryüklemek we gurmak aňsat, zeper ýetirmek aňsat däl.Dinozawr Fosil skeletiniň nusgalary syýahatçylara bu taryhdan öňki serkerdeleriň jadysyny duýup bilmez ...
  Koprak oka
 • Gepleýän agaç hakykatdanam gürläp bilermi?

  Gepleýän agaç hakykatdanam gürläp bilermi?

  Gepleýän agaç, diňe ertekilerde görüp boljak zat.Indi ony direldenimizden soň, ony hakyky durmuşymyzda görüp we degip bolýar.Ol gürläp, ýalpyldaýar we hatda magistrallaryny herekete getirip biler.Gepleýän agajyň esasy bedeni hoşniýetli garry atanyň ýüzi bolup biler, o ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3