VR Tejribe

Animatron dinozawrlary öndürmek üçin zawodymyzy bilmek isleýärsiňizmi?

Haýyş edýärin, meniň bilen geliň open Bu açyk asmanda sergi meýdançasyna serediň, bu biziň kompaniýamyzyň dinozawr bäsleşigi jennetidir.Taýýar dinozawrlary bu ugurda ýerleşdireris, ibermezden 1 hepde öň synap göreris.Mesele bar bolsa, täze motor ulgamyny wagtynda sazlap we çalşyp bileris.
Iň uzyn boýly dinozawry gördüňizmi?Adynyň nämedigini çaklaň.Wideodaky käbir häsiýetli dinozawrlar bilen tanyşdyrmak üçin geldim.Dinozawrlaryň atlary makalanyň ahyrynda yglan ediler.
1. Iň uzyn boýly dinozawr, brontosaur jynsyna degişlidir we "Gowy dinozawr" filminde peýda boldy.Agramy 20 tonna, beýikligi 4-5,5 metr we uzynlygy 23 metr töweregi ýumşak ösümlikdir.Iň uly aýratynlygy galyň we uzyn boý we inçe we uzyn guýrukdyr.Bedeniniň arka ýarysy egninden has beýikdir, ýöne dabany bilen goldananda, bulutlara beýik diýip häsiýetlendirip bolar.

2. Awstraliýanyň "Waltzing Matilda" halk aýdymynyň adyny göterýän ikinji uzyn boýly dinozawr, terezisi bilen örtülendir.Şeýle hem bu ösümlikdir.

3. Üçünjisi, asma köpri görnüşli ýa-da tegelek ýelkenli görnüşli, suw gurşawyna uýgunlaşdyrylan bir topar häsiýetli we ýöreýşi adaty iki taraplaýyn termodlardan tapawutly süýji suwly termopod dinozawry bolup biljek iň uly ýyrtyjy dinozawr bolup biler.Şeýle hem iň meşhur termopod dinozawrdyr.Takmynan 113 million ýyl mundan ozal 93 million ýyl ozal Afrikanyň demirgazyk kenarýaka sebitinde, Kretosyň ortasynda ýaşapdy we 21-nji asyrda Sahara çölüniň bir bölegine öwrülipdi.Thatöne şol döwürde dykyz ösümlikler we ýeterlik iýmitli uly derýa deltasy bardy.Şol bir ýeri paýlaşan Karharodontosaurus ýaly ýyrtyjy dinozawrlar bardy.

Üç dinozawrApatosaurus, Diamantinasaurus we Spinosaurus.Dogry çakladyňyzmy?

Zawodymyzyň bu açyk asmanyň meýdançasyna, şeýle hem Edmonton Ankylosaurus, Magyarosaurus, Listrosaurus, Talarurus, Dilophosaurus, Ankylosaurus, Sarcosuchus, Beipiaosaurus, Velociraptor, Triceratops, Jonkeria, Leptoceraturus, Parasaurisaurus

Synag gurnamasynda öndürilen dinozawr skelet derwezeleriniň topary bar.Olar FRP önümleri we seýilgähde peýza. Geçiş derwezeleri ýa-da görkezilmegi üçin landşaft derwezeleri, dinozawr derwezeleri hökmünde ýerleşdirilip bilner.

Ussahananyň girelgesinde bir hatar dinozawr ýerleşdirildi, ilki Massopondylus, Australovenator, Gorgosaurus, Chungkingosaurus, Ouranosaurus, Rhabdodon, Telmatosaurus, Hungarosaurus, Leaellynasaura, Cryolophosaurus, Oviraptor (Ogriraptor) bar. gapdalynda boýalmadyk).

Önümçilik ussahanasynyň gapdalyndaky ammarda dinozawr bilen baglanyşykly köp önüm bar.Gördüňmi?Bizde 3 önümçilik ussahanasy bar, wideoda tapdyňyzmy?Eger gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutup ýa-da bize habar iberip bilersiňiz, has köp garaşylmadyk zat taparsyňyz!