• sahypa_banner

Zigong KaWah senetçilik önümçilik kärhanasy

Kawah dinozawry, 12 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan professional animatronik önüm öndüriji.Tehniki maslahat, döredijilik dizaýny, önüm öndürmek, iberiş meýilnamalarynyň, gurnama we tehniki hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris.Dünýädäki müşderilerimize assura seýilgählerini, dinozawr seýilgählerini, haýwanat baglaryny, muzeýleri, sergileri we mowzuk çärelerini gurmaga we olara ajaýyp güýmenje tejribelerini döretmäge kömek etmegi maksat edinýäris.

Kawah dinozawr zawody 13,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we in engineenerler, dizaýnerler, tehnikler, satuw toparlary, satuwdan soňky hyzmat we gurnama toparlary ýaly 100-den gowrak işgäri bar.30 ýurtda ýylda 300-den gowrak dinozawr öndürýäris.Önümlerimiz talaplara laýyklykda ýapyk, açyk we ýörite ulanyş şertlerine laýyk bolup bilýän ISO: 9001 we CE şahadatnamasyndan geçdi.Adaty önümlerde dinozawrlaryň, haýwanlaryň, aagdarhalaryň we mör-möjekleriň animatroniki modelleri, dinozawr eşikleri we gezelençleri, dinozawr skeletiniň nusgalary, süýümli aýna önümleri we ş.m.

Partnershli hyzmatdaşlary özara peýdalar we hyzmatdaşlyk üçin bize goşulmagyny mähirli garşylaýarys!

Näme üçin Kawah dinozawryny saýlamaly?

* Bäsdeşlik bahalarynda zawod satuwlary.

  • Özbaşdak dinozawr zawody, hiç bir araçy gatnaşmaýar, çykdajylary tygşytlamak üçin iň bäsdeş baha.Kawah dinozawry size dizaýn, önümçilik, gurnama we satuwdan soňky hyzmatlary bir gezeklik söwda tejribesi bilen üpjün edip biler.

* I HIGH GOWY SIMULATLANAN HYZMAT MODELI.

  • Kawah dinozawr zawody islendik animatron modelini sazlap biler, diňe suratlar we wideolar bilen üpjün etmeli.Biziň artykmaçlyklarymyz simulýasiýa modeliniň jikme-jikliklerini gaýtadan işlemek, deriniň dokumasyny gaýtadan işlemek, durnukly dolandyryş ulgamy we berk hil barlagy.

* 500+ Müşderiler dünýäsi.

  • Localerli syýahatçylaryň arasynda meşhur bolan 500+ müşderi bilen 100+ dinozawr sergisini, tema dino seýilgähini we beýleki taslamalary taýýarladyk.Köp müşderiniň ynamyny gazandyk we olar bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ýola goýduk.

* SATYLandan soň HYZMAT.

  • Önümleriňizi tutuş prosesiň dowamynda yzarlarys we gaýtadan işlemegiň seslenmesini bereris.Gerek bolanda gurnamaga kömek etmek we önümi islän wagtyňyz hil kepillendiriş döwründe abatlamak üçin hünärmen topary ibereris.

BIZ bilen habarlaşyň

Salgysy

No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

Telefon

+86 13990010843
+86 15828399242

Sizden eşitmek isleýäris!Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we ASAP bilen habarlaşarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň