• sahypa_banner

Dinozawr geýimleri

4 Dinozawr geýimleri haýsy ýagdaýlara laýyk gelýär

DINOSAUR KOSTUMY näme?

Dinozawr eşigi ýeňil agramly mehaniki gurluşdan we ýokary tehnologiýaly ýeňil kompozit material derilerinden durýar, deri has çydamly, dem alýan we üýtgeşik yssyz daşky gurşawdyr.

El bilen manipulýasiýa etmek, içindäki temperaturany sowatmak üçin arka tarapda sowadyjy janköýer we ýerine ýetirijiniň daşyny görmegi üçin döşünde kamera bar.Dinozawr eşigimiziň umumy agramy 18 kg töweregi.

Dinozawr geýimi, esasan, oturylyşyklar, sergiler, wakalar, tema seýilgähleri, muzeýler we ş.m. ýaly meşhurlygy çekmek üçin dürli sergilerde, täjirçilik çykyşlarynda we sergi çärelerinde dinozawryň çykyşyny geýmek üçin ulanylýar.

Dinozawr geýim aýratynlyklary

tüýli dinozawr-eşikler- (2)

* Deri senetleri täzelendi

Kawah dinozawr geýiminiň täze nesli täzelenen deri senetlerini kabul edensoň, erkin we rahat işledilip bilner.Formerine ýetirijiler ony öňküsinden has uzyn geýip bilerler we tomaşaçylar bilen has köp aragatnaşyk saklap bilerler.

Gyzyl dinozawr geýimleri (3)

* Has gowy interaktiw güýmenje we okuw tejribesi

Dinozawr geýimi, oýunda dinozawry çuňňur başdan geçirip biler ýaly syýahatçylar we müşderiler bilen ýakyn aragatnaşyk saklap biler. Çagalar hem ondan dinozawr hakda has köp zat öwrenip bilerler.

Dinozawr geýimlerine tomaşa edýänleriň köpüsi (5)

* Hakyky görnüşler we Bioniki hereketler

Reňk dizaýnyny we işleýşini has real we aýdyňlaşdyrýan dinozawr geýiminiň derisini ýasamak üçin ýokary tehnologiýaly ýeňil kompozit materiallary ulanýarys.Şol bir wagtyň özünde täze önümçilik tehnologiýasy dinozawryň hereketleriniň çeýeligini we tebigylygyny ýokarlandyrýar.

Söwda merkezinde gözegçilik edýän dinozawr geýimi (4)

* Ulanyş ssenariýasy çäklendirilen däldir

Dinozawr geýimi, uly wakalar, täjirçilik çykyşlary, dinozawr seýilgähi, haýwanat bagy, sergiler, söwda merkezi, mekdep, oturylyşyk we ş.m. ýaly islendik ssenariýada ulanylyp bilner.

Iki sany gizlin aýak Dinozawr geýimleri söweşýär (6)

* Has gowy sahna täsiri

Geýimiň çeýe we ýeňil aýratynlyklaryna esaslanyp, sahnada hezil edip biler.Sahnada çykyş edýärmi ýa-da sahnada täsirleşýärmi, gaty täsirli.

Heý men ajaýyp dinozawr

* Gaýtadan ulanmak

Dinozawr geýiminiň hakyky hili bar.Köp gezek ulanylyp bilner, bu hem çykdajylaryňyzy tygşytlap biler.

Dinozawr geýimleri görkezilýär

Dinozawr geýimleri görkezilýär

Dinozawr geýimleri Içerki maglumatlar

Dinozawr geýimini, bölekleri we materiallary taýýarlamagyň ähli prosesi

Dinozawr geýimini nädip dolandyrmaly?

Dinozawr geýimine nädip gözegçilik etmeli
Spiker: Gepleýji dinozawryň kellesinde görkezilýär, maksady dinozawryň agzyndan ses çykarmak.Ses has aýdyň bolar.aralykda, guýrukda başga bir gürleýji görkezilýär.Iň ýokary gürleýjisi bilen ses çykarar.Ses has güýçli bolar.
Kamera: Dinozawryň ýokarsynda içerki operatoryň daşarky görnüşi görýändigine göz ýetirmek üçin şekili ekranda geçirmäge ukyply mikro kamera bar.Daşarda görenlerinde ýerine ýetirmekleri üçin amatly bolar.
Monitor: Öňki kameradan şekili açmak üçin dinozawryň içinde Hd görnüşli ekran görkezilýär.
El bilen dolandyrmak: Performerine ýetireniňizde sag eliňiz agzyň açylmagyna we ýapylmagyna, çep eliňiz dinozawr gözleriniň ýalpyldawuklygyna gözegçilik edýär.ulanýan güýjüňiz bilen agzy tötänleýin dolandyryp bilersiňiz.we ýapylýan göz gabaklarynyň derejesi.Dinozawr içerki operatoryň gözegçiligine baglylykda uklaýar ýa-da özüni goraýar.
Elektrik fanaty: Dinozawryň içerki aýratyn ýerinde iki janköýer gurulýar, hakyky aýlanyşda howa aýlanyşygy emele gelýär we operatorlar gaty yssy ýa-da içgysgynç bolmaz.
Ses dolandyryşy: Önüm dinozawryň agzynyň sesine we ýalpyldawuk sesine gözegçilik etmek üçin dinozawryň arka tarapynda ses dolandyryş gutusy bilen gurlupdyr.dolandyryş gutusy diňe bir sesiň sesini sazlamak bilen çäklenmän, dinozawryň sesini has erkin etmek üçin USB ýadyny hem birikdirip biler we dinozawryň adam dilinde gürlemegine ýol açar, hatda ýanko tansyny ýerine ýetirip hem aýdym aýdyp biler.
Batareýa: Biraz kiçijik çykarylýan batareýa topary önümimizi iki sagatdan gowrak dowam etdirýär.Batareýa toparyny gurmak we berkitmek üçin ýörite kartoçkalar bar.Operatorlar 360 dereje birkemsizlik etseler-de, elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolmaz.

Haryt wideosy

Hakyky dinozawr eşigi

Dinozawr el gurjagy

BIZ bilen habarlaşyň

Salgysy

No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

Telefon

+86 13990010843
+86 15828399242

Sizden eşitmek isleýäris!Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we ASAP bilen habarlaşarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň