• sahypa_banner

Animatron dinozawrlar

1-Spinozawr-suw-dinozawr bolup biler

ANIMATRONIK DINOSAUR näme?

Animatronik dinozawr, dinozawry öýkünmek ýa-da başga bir jansyz jisime ömürlik häsiýetleri getirmek üçin kabel bilen çekilen enjamlary ýa-da hereketlendirijileri ulanmakdyr.

Hereket hereketlendirijileri köplenç myşsalaryň hereketlerine öýkünmek we hyýaly dinozawr sesleri bilen el-aýaklarda hakyky hereketleri döretmek üçin ulanylýar.

Dinozawrlar beden gabyklary we gaty we ýumşak köpükden we silikon materiallardan ýasalan çeýe deriler bilen örtülendir we dinozawryň ömrüni has gowulaşdyrmak üçin reňkler, saçlar we ýelekler we beýleki bölekler ýaly jikme-jiklikler bilen tamamlanýar.

Her dinozawryň ylmy taýdan hakykydygyna göz ýetirmek üçin paleontologlar bilen maslahatlaşýarys.

Durmuşymyza meňzeş dinozawrlar, urura dinozawr mowzuk seýilgählerine, muzeýlere, gözel ýerlere, sergilere we dinozawr söýüjileriniň köpüsi tarapyndan gowy görülýär.

Animatron dinozawr aýratynlyklary

Animatron dinozawrlar (14)

* Skinokary simulirlenen deri dokumalary

Bize hakyky dinozawr hereketi we dolandyryş usullary, şeýle hem bedeniň hakyky görnüşi we deriniň degmegi täsirleri gerek.Highokary dykyzlykly ýumşak köpük we kremniý rezin bilen animatron dinozawrlary ýasadyk, olara hakyky görnüş we duýgy berýäris.

Has gowy interaktiw animasiýa dinozawrlary

* Has gowy interaktiw güýmenje we okuw tejribesi

Biz güýmenje tejribelerini we önümlerini hödürlemegi maksat edinýäris.Bu ýere gelýänler dinozawr temaly güýmenje önümleriniň giň toplumyny görmek isleýärler.

Animatron dinozawrlary söküp bolýar

* Gaýtadan ulanmak üçin söküp we gurup bolýar

Animatron dinozawrlary köp gezek söküp we gurnap bolýar, saýtda gurnamaga kömek etmek üçin Kawah gurnama topary iberiler.

Animatron dinozawrlaryň temperatura garşylygy

* Highokary ýa-da pes temperatura garşylyk

Animatron dinozawryň derisi has berk bolar.Poslama garşy, gowy suw geçirmeýän öndürijilik, ýokary ýa-da pes temperatura garşylyk.

Custöriteleşdirilen animatron dinozawrlary kabul ediň

* Customörite öndürilen hyzmat

Müşderileriň isleglerine, talaplaryna ýa-da çyzgylaryna laýyklykda önümleri özleşdirmäge taýýardyrys.

Qualityokary hilli gözegçilik ulgamy Animatron dinozawrlar

* Reliokary ygtybarlylygy dolandyryş ulgamy

Kawah hiline gözegçilik ulgamy, her önümçilik prosesine berk gözegçilik etmek, iberilmezden 30 sagatdan gowrak wagt yzygiderli synag etmek.

Animatron dinozawrlaryň ekrany

Animatron dinozawrlar Dinozawr seýilgähleri, haýwanat baglary, mowzuk seýilgähleri, güýmenje seýilgähleri, restoranlar, işewürlik çäreleri, gozgalmaýan emläk açylyş dabaralary, oýun meýdançasy, söwda merkezleri, bilim enjamlary, festiwal sergisi, muzeý sergisi, şäher plazasy, landşaft ýaly dürli ýagdaýlar üçin amatlydyr. bezeg we ş.m.

dinozawr ekrany

Önümiň parametrleri

Ölçegi :Uzynlygy 1 metrden 30 metre çenli beýleki ululyklar hem bar. Arassa agram :Dinozawryň ululygy bilen kesgitlenýär (meselem: uzynlygy 10 metr bolan T-rexiň agramy 550 kg töweregi).
Reňk :Islendik reňk bar. Garnituralar: Dolandyryş koksy, gürleýjisi, süýümli aýna gaýasy ra infragyzyl datçik we ş.m.
Gurşun wagty :15-30 gün ýa-da tölegden soň mukdaryna bagly. Kuwwaty:110 / 220V, 50 / 60hz ýa-da goşmaça tölegsiz özleşdirilen.
Min.Sargyt mukdary :1 Set. Hyzmatdan soň :Gurmakdan 24 aý soň.
Dolandyryş tertibi:Infragyzyl datçik, Uzakdan dolandyryş, Token teňňesi işledi, düwme, sensor duýgusy, Awtomatiki, özleşdirilen we ş.m.
Ulanylyşy: Dino seýilgähi, Dinozawr dünýäsi, Dinozawr sergisi, güýmenje seýilgähi, Tema seýilgähi, muzeý, oýun meýdançasy, şäher meýdançasy, söwda merkezi, ýapyk / açyk meýdançalar.
Esasy materiallar:Densokary dykyzlykly köpük, Milli standart polat çarçuwasy, Silikon kauçuk, Motors.
Eltip bermek :Gury ýer, howa, deňiz transporty we halkara multimodal transporty kabul edýäris.+ Er + deňiz (tygşytly) Howa (transport wagty we durnuklylygy).
Hereketler: 1. Gözler ýalpyldaýar.2. Agzyň açyk we ýapyk.3. Kelläniň hereketi.4. msaraglar hereket edýär.5. Aşgazanyň dem almagy.6. Guýrugyň süýşmegi.7. Dil hereketi.8. Ses.9. Suw sepmek.10.Tüsse spreýi.
Bellik:El bilen ýasalan önümler sebäpli obýektler bilen suratlaryň arasynda azajyk tapawutlar.

Dinozawr önümçiligi

Animatronik dinozawrlaryň çarçuwasy

1. Çarçuwaly

* Kawah zawodynyň milli standart polat çarçuwasy we dinozawryň köp ýyllap ulanyp biljekdigini üpjün etmek üçin çotgasyz hereketlendiriji.

Animatron dinozawrlary modellemek prosesi

2. Modellemek

* Dokary dykyzlykly köpük dinozawr modeliniň has çylşyrymly bolmagyny üpjün edýär.

Animatron dinozawrlary oýmak prosesi

3. oýmak

* Kawah ussat oýma toparynyň 10 ýyldan gowrak tejribesi bar, bedeniň ajaýyp dinozawr mukdary.

Reňk Animatronik Dinozawrlar (23)

4. tingiwopis

* Müşderiniň islegine görä reňkler, islendik reňk bar.

Animatron dinozawrlary barlamak prosesi

5. Synag

* Kawah hiline gözegçilik ulgamy, iberilmezden 30 sagat öň yzygiderli synag.

Animatron dinozawrlary görkeziň

6. Ekran

* Dino seýilgähi, Dinozawr dünýäsi, dinozawr sergisi, güýmenje seýilgähi, Tema seýilgähi, muzeý, şäher meýdany ..

Animatron dinozawr wideosy

T Rex dinozawr 20 metr özbaşdak ýasaldy

Animatronik Triceratops uzynlygy 5M

Animatronik Dragon ýöriteleşdirilen önüm

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Simulirlenen dinozawr modeli näme?

Simulirlenen dinozawr, hakyky dinozawryň galyndy süňklerine esaslanýan polat çarçuwadan we ýokary dykyzlykly köpükden ýasalan dinozawr modelidir.Ol hakyky görnüşe we çeýe hereketlere eýe bolup, myhmanlara gadymy serkerdäniň özüne çekijiligini has içgin duýmaga mümkinçilik berýär.

Dinozawr modellerini nädip sargyt etmeli?

a.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize jaň edip ýa-da satuw toparymyza e-poçta iberip bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris we saýlamak üçin degişli maglumatlary ibereris.Şeýle hem, zawodymyza ýerinde baryp görmek üçin hoş geldiňiz.
b.Önümler we bahalar tassyklanandan soň, iki tarapyň hukuklaryny we bähbitlerini goramak üçin şertnama baglaşarys.Bahanyň 30% goýumyny alanymyzdan soň önümçilige başlarys.Önümçilik prosesinde, modelleriň ýagdaýyny anyk bilip biljekdigiňizi anyklamak üçin yzarlamaly hünärmen toparymyz bar.Önümçilik gutaransoň, modelleri suratlar, wideolar ýa-da ýerdäki gözlegler arkaly gözden geçirip bilersiňiz.Barlagdan soň eltilmezden ozal 70% baha balansy tölenmeli.
c.Ulag wagtynda zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin her modeli seresaplylyk bilen gaplarys.Önümler zerurlyklaryňyza görä gury ýer, howa, deňiz we halkara multimodal transport arkaly barmaly ýerine ýetirilip bilner.Processhli amalyň şertnama laýyklykda degişli borçnamalary berk ýerine ýetirýändigini kepillendirýäris.

Önümleri özleşdirip bolarmy?

Hawa.Önümleri siziň üçin düzmäge taýýardyrys.Süýümli aýna önümleri, animatron haýwanlar, animatron deňiz haýwanlary, animatron mör-möjekler we ş.m. ýaly degişli suratlar, wideolar ýa-da hatda diňe bir ideýa berip bilersiňiz, önümçilik döwründe size her etapda suratlar we wideolar hödürläris, şeýlelik bilen önümçilik prosesine we önümçiligiň gidişine aýdyň düşünip biler.

Animatron modeller üçin garnituralar näme?

Animatron modeliň esasy garnituralary: dolandyryş gutusy, datçikler (infragyzyl dolandyryş), gürleýjiler, tok şnurlary, boýaglar, silikon ýelim, hereketlendirijiler we ş.m. Modelleriň sanyna görä ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ederis.Goşmaça dolandyryş gutusy, hereketlendirijiler ýa-da beýleki esbaplar gerek bolsa, satuw toparyna öňünden bellik edip bilersiňiz.Mdoels iberilmezden ozal, bölekleriň sanawyny tassyklamak üçin e-poçtaňyza ýa-da beýleki aragatnaşyk maglumatlaryna ibereris.

Nädip tölemeli?

Umuman, töleg usulymyz çig mal we önümçilik modellerini satyn almak üçin 40% goýumdyr.Önümçilik gutarandan bir hepdäniň dowamynda müşderi galyndysynyň 60% -ini tölemeli.Paymenthli tölegler gutaransoň, önümleri eltip bereris.Başga talaplaryňyz bar bolsa, satuwlarymyz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.

Modelleri nädip gurmaly?

Modeller müşderiniň ýurduna iberilende, gurnamak üçin ýörite gurnama toparymyzy ibereris (ýörite döwürlerden başga).Mundan başga-da, müşderilere gurnamany tamamlamaga we has çalt we has gowy ulanmaga kömek etmek üçin gurnama wideolaryny we onlaýn görkezmeleri berip bileris.

Önümiň näsazlygy meselesini nädip çözmeli?

Animatron dinozawryň kepillik möhleti 24 aý, beýleki önümleriň kepillik möhleti 12 aý.
Kepillik döwründe, hil meselesi bar bolsa (adam tarapyndan döredilen zyýandan başga), satuwdan soň hünärmenler toparymyz bar, şeýle hem 24 sagat onlaýn görkezme ýa-da ýerinde abatlaýyş işlerini alyp bileris (başga aýratyn döwürler üçin).
Eger kepillik möhletinden soň hil meselesi ýüze çyksa, çykdajylary bejerip bileris.

Sargyt goýlandan soň modelleri almak näçe wagt alar?

Eltip beriş wagty önümçilik wagty we iberiş wagty bilen kesgitlenýär.
Sargyt goýlandan soň, goýum tölegi alnandan soň önümçiligi gurarys.Önümçilik wagty modeliň göwrümi we mukdary bilen kesgitlenýär.Modelleriň hemmesi elde ýasalanlygy sebäpli önümçilik wagty has uzyn bolar.Mysal üçin, 5 metr uzynlygyndaky üç animatron dinozawr ýasamak üçin 15 gün, on 5 metr uzynlykdaky on dinozawr üçin 20 gün töweregi wagt gerek.
Ibermegiň wagty saýlanan hakyky transport usulyna görä kesgitlenýär.Dürli ýurtlarda talap edilýän wagt başga, hakyky ýagdaýa görä kesgitlenýär.

Önümiň gaplanylyşy we iberilmegi barada näme aýdyp bilersiňiz?

Önümiň gaplanylyşy, köplenç köpürjikli filmdir.Köpürjikli film, daşaýyş wagtynda ekstruziýa we täsir sebäpli önümiň zaýalanmagynyň öňüni almakdyr.Beýleki esbaplar karton gutyda gaplanýar.Bir konteýner üçin önümleriň sany ýeterlik bolmasa, LCL adatça saýlanýar we beýleki ýagdaýlarda tutuş konteýner saýlanýar.Ulag wagtynda, önüm daşamagyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda ätiýaçlandyryş satyn alarys.

BIZ bilen habarlaşyň

Salgysy

No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

Telefon

+86 13990010843
+86 15828399242

Sizden eşitmek isleýäris!Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we ASAP bilen habarlaşarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň