• sahypa_banner

Custöriteleşdirilen önümler

Animatroniki modeli surat hökmünde düzüň

Kawah dinozawr zawody, animasiýa görnüşleriniň hemmesini diýen ýaly özüňiz düzüp biler.Olary suratlara ýa-da wideolara görä düzüp bileris.Taýýarlyk materiallaryna polat, bölekler, çotgasyz hereketlendirijiler, silindrler, reduktorlar, dolandyryş ulgamlary, ýokary dykyzlykly gubkalar, silikon we ş.m. girýär.Custöriteleşdirilen animatroniki model, köp amallar bilen häzirki zaman tehnologiýasy bilen ýasalýar.On-dan gowrak proses bar, bularyň hemmesi doly işçiler tarapyndan elde edilýär.Olar diňe bir real görünmeýär, eýsem ajaýyp hereket edýär.
Düzeltmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we size mugt maslahat bermäge şat bolarys.

Tema seýilgähi goşmaça önümler

Kawah dinozawrynyň önüm çyzygy gaty baý.Tema dinozawr seýilgähi üçin animatron ýumurtga, dinozawr slaýdy, dino hapalary, seýilgähiň girelgesi, dinozawr skameýkasy, fiberglas wulkany, multfilm dinozawr, jeset gülü, Halloween we Ro Christmasdestwo animatroniki modelleri ýaly köp sanly goldaw önümlerini taýýarlap bileris.

Animatron gürleýiş agajy

 

ANIMATRONIK SÖKGI ÜÇIN näme?

Gepleşýän agaçlar mifologiýalarda we hekaýalarda sap agaçlaryň bir görnüşidir.

Modeliň has ýumşak hereketleri üçin iň ýokary çotgasyz hereketlendirijiler bilen ýokary standart polat çarçuwasyny ulanýarys.Highokary dykyzlykly köpügiň polat çarçuwany ajaýyp örtüp biljekdigini üpjün etmek üçin hemmesi elde ýasalan.

Kawah tarapyndan öndürilen “Animatronic” gürleýän agaç önümleri müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

Köp dilde gürläp we hereket edip biler.Ünsüňi çekmek üçin ajaýyp.

 

Gepleşik agajynyň esasy materiallary

Esasy material

Agaç parametrleri

Esasy materiallar: Dokary dykyzlykly köpük, Milli standart poslamaýan polat çarçuwasy, Silikon kauçuk.
Ulanylyşy: Dino seýilgähi, Dinozawr dünýäsi, Dinozawr sergisi, güýmenje seýilgähi, Tema seýilgähi, muzeý, oýun meýdançasy, şäher meýdançasy, söwda merkezi, ýapyk / açyk meýdançalar.
Ölçegi: Boýy 1-10 metr, şeýle hem düzülip bilner.
Hereketler: 1. Agyz açyk / ýapyk.2.Gözler ýalpyldaýar.3.Şahamçalar hereket edýär.4.Gaşlar hereket edýär.5.Islendik dilde gürlemek.6.Interaktiw ulgam.7.Gaýtadan programma ulgamy.
Sesler: Redaktirlenen programma ýa-da ýöriteleşdirilen programma mazmuny hökmünde gürleşmek.
Dolandyryş tertibi: Infragyzyl datçik, Uzakdan dolandyryş, Token teňňesi işledi, düwme, sensor duýgusy, Awtomatiki, özleşdirilen we ş.m.
Hyzmatdan soň: Gurmakdan 12 aý soň.
Garnituralar: Dolandyryş koksy, gürleýjisi, süýümli aýna gaýasy, infragyzyl sensor we ş.m.
Bellik: El bilen ýasalan önümler sebäpli obýektler bilen suratlaryň arasynda azajyk tapawutlar.

Custöriteleşdirilen önümler wideosy

Animatron gürleýiş agajy

Dinozawr topary

Dinozawr ýumurtgasy

BIZ bilen habarlaşyň

Salgysy

No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

Telefon

+86 13990010843
+86 15828399242

Sizden eşitmek isleýäris!Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we ASAP bilen habarlaşarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň