• 459b244b

Blog

 • Täze ýyl gutly bolsun 2022!

  Täze ýyl gutly bolsun 2022!

  Christmasyllyk Ro Christmasdestwo möwsümi gelýär.Dünýädäki müşderilerimiz üçin Kawah Dinozawr, geçen ýylda yzygiderli goldawyňyz we ynamyňyz üçin köp sag bolsun aýdasym gelýär.Täze ýyl gutlaglarymyzy tüýs ýürekden kabul ediň.Goý, hemmäňiz ýetip gelýän täze ýylda üstünlik we bagt arzuw etsin!Kawah dinozawr ...
 • Dinozawr modelleri Ysraýyla iberildi.

  Dinozawr modelleri Ysraýyla iberildi.

  Soňky döwürde Kawah dinozawr kompaniýasy Ysraýyla iberilýän käbir modelleri tamamlady.Önümçilik wagty 20 gün töweregi, şol sanda animatronik T-rex modeli, Mamenchisaurus, surata düşmek üçin dinozawr kellesi, dinozawr hapalary we ş.m.Müşderiniň Ysraýylda öz restorany we kafesi bar.Th ...
 • Muzeýde görlen Tyrannosaurus Rex skeleti hakykymy ýa-da galpmy?

  Muzeýde görlen Tyrannosaurus Rex skeleti hakykymy ýa-da galpmy?

  Tyrannosaurus rex-i her dürli dinozawrlaryň arasynda dinozawr ýyldyzy hökmünde häsiýetlendirip bolar.Diňe dinozawr dünýäsinde iň ýokarky görnüşler däl, eýsem dürli filmlerde, multfilmlerde we hekaýalarda iň köp ýaýran gahryman.Şeýlelik bilen T-rex biziň üçin iň tanyş dinozawrdyr.Bu onuň halanmagynyň sebäbi ...
 • Custöriteleşdirilen dinozawr ýumurtga topary we çaga dinozawr modeli.

  Custöriteleşdirilen dinozawr ýumurtga topary we çaga dinozawr modeli.

  Häzirki wagtda bazarda güýmenjäni ösdürmäge gönükdirilen dinozawr modelleriniň görnüşleri bar.Olaryň arasynda “Animatronik dinozawr ýumurtga modeli” dinozawr muşdaklarynyň we çagalaryň arasynda iň meşhurydyr.Simulýasiýa dinozawr ýumurtgalarynyň esasy materiallaryna polat çarçuwa, salam ...
 • Meşhur täze “öý haýwanlary” - simulýasiýa ýumşak el gurjagy.

  Meşhur täze “öý haýwanlary” - simulýasiýa ýumşak el gurjagy.

  El gurjagy, gyzgyn satylýan önümimiz bolan oňat interaktiw dinozawr oýunjagydyr.Uly göwrümli, arzan bahaly, götermek aňsat we giň ulanylyş aýratynlyklary bar.Olaryň ýakymly şekilleri we aýdyň hereketleri çagalar tarapyndan gowy görülýär we tema seýilgählerinde, sahna çykyşlarynda we beýleki p ...
 • ABŞ derýasyndaky guraklyk dinozawryň aýak yzlaryny ýüze çykarýar.

  ABŞ derýasyndaky guraklyk dinozawryň aýak yzlaryny ýüze çykarýar.

  ABŞ derýasyndaky guraklyk, 100 million ýyl ozal dinozawryň ýaşan yzlaryny görkezýär. (Dinozawr jülgesi döwlet seýilgähi) Haiwai Net, 28-nji awgust.CNN-iň 28-nji awgustda beren habaryna görä, ýokary temperatura we gurak howa sebäpli Tehas ştatynyň Dinozawr jülgesi döwlet seýilgähinde bir derýa gurady we ...
 • Zigong Fangtewild Dino Kingdom uly açylyş.

  Zigong Fangtewild Dino Kingdom uly açylyş.

  “Zigong Fangtewild Dino Kingdom” jemi 3,1 milliard ýuana maýa goýýar we meýdany 400,000 m2-den gowrak.2022-nji ýylyň iýun aýynyň ahyrynda resmi taýdan açyldy. Zigong Fangtewild Dino Patyşalygy Zigong dinozawr medeniýetini Hytaýyň gadymy Siçuan medeniýeti bilen çuňňur birleşdirdi, a ...
 • Spinozawr suw dinozawry bolup biler?

  Spinozawr suw dinozawry bolup biler?

  Uzak wagt bäri adamlar ekranda dinozawrlaryň şekiline täsir edipdirler we T-rex köp dinozawr görnüşleriniň depesi hasaplanýar.Arheologiki gözleglere görä, T-rex hakykatdanam azyk zynjyrynyň ýokarsynda durmaga ukyplydyr.Uly T-rexiň uzynlygy gen ...
 • Animatronik arslan modelini nädip ýasamaly?

  Animatronik arslan modelini nädip ýasamaly?

  Kawah kompaniýasy tarapyndan öndürilen simulýasiýa animatronik haýwan modelleri hakyky we hereketli.Taryhdan öňki haýwanlardan häzirki haýwanlara çenli hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýasalyp bilner.Içki polat gurluşy kebşirlenýär we görnüşi sp ...
 • Animatron dinozawrlaryň derisi haýsy material?

  Animatron dinozawrlaryň derisi haýsy material?

  Käbir ajaýyp dynç alyş seýilgählerinde elmydama uly animatron dinozawrlary görýäris.Syýahatçylar dinozawr modelleriniň aýdyň we agdyklyk etmeginden başga-da, oňa degmek bilen gyzyklanýar.Softumşak we etli duýulýar, ýöne köpümiz animatron dino derisiniň haýsy materialydygyny bilemzok ...
 • Demistifikasiýa: Earther ýüzünde iň uly uçýan haýwan - Quetzalcatlus.

  Demistifikasiýa: Earther ýüzünde iň uly uçýan haýwan - Quetzalcatlus.

  Dünýäde bolup geçen iň uly haýwan hakda aýdanymyzda, munuň gök kitdigini her kim bilýär, ýöne iň uly uçýan haýwan näme?Takmynan 70 million ýyl ozal batgalykda gezip ýören has täsirli we gorkunç jandary göz öňüne getiriň, Quetzal ady bilen tanalýan 4 metre golaý Pterosauriýa ...
 • Koreýaly müşderi üçin ýöriteleşdirilen realistik dinozawr modelleri.

  Koreýaly müşderi üçin ýöriteleşdirilen realistik dinozawr modelleri.

  Mart aýynyň ortalaryndan Zigong Kawah zawody, koreý müşderileri üçin bir topar animatron dinozawr modellerini özleşdirýär.Şol sanda 6m mamont skeleti, 2m Saber dişli ýolbars skeleti, 3m T-rex kellesi modeli, 3m Velociraptor, 3m pahisefalosaurus, 4m Dilophosaurus, 3m Sinornithosaurus, Fiberglass S ...
12345Indiki>>> Sahypa 1/5