• sahypa_banner

Dinozawr münýär

Animatronik dinozawr gezelenç aýratynlyklary

Mehaniki dinozawr çagasy Triceratoplara münýär

* Skinokary simulirlenen deri dokumalary

Bize hakyky dinozawr hereketi we dolandyryş usullary, şeýle hem bedeniň hakyky görnüşi we deriniň degmegi täsirleri gerek.Highokary dykyzlykly ýumşak köpük we kremniý rezin bilen animatron dinozawrlary ýasadyk, olara hakyky görnüş we duýgy berýäris.

Oorapyk meýdançada dinozawr gezelençleri

* Has gowy interaktiw güýmenje we okuw tejribesi

Biz güýmenje tejribelerini we önümlerini hödürlemegi maksat edinýäris.Bu ýere gelýänler dinozawr temaly güýmenje önümleriniň giň toplumyny görmek isleýärler.

Şaýy pul bilen işleýän dinozawr münýän awtoulag

* Gaýtadan ulanmak üçin söküp we gurup bolýar

Animatron dinozawrlary köp gezek söküp we gurnap bolýar, saýtda gurnamaga kömek etmek üçin Kawah gurnama topary iberiler.

Esasy materiallar

Önümçilikde ulanylýan esasy komponentler we materiallar Simokary simulýasiýa dinozawr ýörişi

Garnituralar

Animatron dinozawr gezelenç esbaplary

Önümleriň parametrleri

Ölçegi:Uzynlygy 2 metrden 8 metre çenli beýleki ululyklar hem bar. Arassa agramy:Dinozawryň ululygy bilen kesgitlenýär (meselem: uzynlygy 3m bolan T-rexiň agramy 170 kg töweregi).
Garnituralar:Dolandyryş gutusy, gürleýjisi, süýümli aýna gaýasy, infragyzyl sensor we ş.m. Gurşun wagty :15-30 gün ýa-da tölegden soň mukdaryna bagly.
Kuwwaty:110 / 220V, 50 / 60hz ýa-da goşmaça tölegsiz özleşdirilen. Min.Sargyt mukdary:1 Set.
Hyzmatdan soň:Gurmakdan 12 aý soň. Dolandyryş tertibi:Infragyzyl datçik, Uzakdan dolandyryş, Token teňňesi işledi, düwme, sensor duýgusy, Awtomatiki, özleşdirilen we ş.m.
Reňk:Islendik reňk bar.
Hereketler:1. Gözler ýalpyldaýar.2.Agyz açyk we ýapyk.3.Kelle hereket etmek.4.Msaraglar hereket edýär.5.Aşgazanyň dem almagy.6.Guýruk siňdirmek.7.Dil hereketi.8.Ses.9.Suw sepmek.10.Tüsse spreýi.
Ulanylyşy:Dino seýilgähi, Dinozawr dünýäsi, Dinozawr sergisi, güýmenje seýilgähi, Tema seýilgähi, muzeý, oýun meýdançasy, şäher meýdançasy, söwda merkezi, ýapyk / açyk meýdançalar.
Esasy materiallar:Densokary dykyzlykly köpük, Milli standart polat çarçuwasy, Silikon kauçuk, Motors.
Eltip bermek:Gury ýer, howa, deňiz transporty we halkara multimodal transporty kabul edýäris.+ Er + deňiz (tygşytly), Howa (ulag wagty we durnuklylygy).
Bellik:El bilen ýasalan önümler sebäpli obýektler bilen suratlaryň arasynda azajyk tapawutlar.

Kiddi Dinozawrda awtoulag

Kiddie dinozawr gezelenji, kiçi göwrümli, arzan bahaly we giň gerimli aýratynlyklara eýe bolan gyzgyn satylýan önümimizdir.Olaryň ýakymly görnüşi çagalar tarapyndan gowy görülýär we söwda merkezlerinde, seýilgählerde we ş.m. giňden ulanylýar.Olara ulanmak üçin diňe kiçijik ýer gerek.Başlangyç tertibi teňňe bilen işleýän başlangyçdan, süpüriş kartoçkasyndan başlamakdan, uzakdan dolandyrmak başlangyjyndan we ş.m. saýlanyp bilner we ulanylanda öňe, yza we 360 ​​dereje aýlanmak ýaly funksiýalar amala aşyrylyp bilner.Ulanylýan wakalara dinozawr seýilgähleri, söwda merkezleri, dynç alyş seýilgähleri, tema seýilgähleri, festiwal sergileri we ş.m. degişlidir.

kiddi-dinozawr gezelençleri

Animatronik dinozawr gezelenç wideosy

Animatronik dinozawr gezelenç ekrany

T Rex Ride ýöriteleşdirilen

Kiddi Dinozawrda awtoulag

BIZ bilen habarlaşyň

Salgysy

No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

Telefon

+86 13990010843
+86 15828399242

Sizden eşitmek isleýäris!Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we ASAP bilen habarlaşarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň