Rura başdan geçirmeleri mowzuk seýilgähi, Rumyniýa

25 metr Lusotitan dinozawry urura başdan geçirmeleriniň mowzugynda peýda boldy (1)
“Quetzalcoatlus Kawah” urura başdan geçirmesi mowzugyna dinozawr satýar (2)

Bu, Rumyniýadaky dinozawr seýilgähi-urura başdan geçirmesi mowzuk seýilgähi.Öndüriji hökmünde zawodymyz, bu dinozawr seýilgähi taslamasyny bilelikde tamamlamak üçin müşderi tarapyndan hakyna tutulan dizaýn kompaniýasy bilen aragatnaşyk we gepleşiklere gatnaşdy.Takmynan 1,5 ga meýdany bar, bu ýere gelýänler geçmişe gaýdyp gelýär we dinozawrlaryň ýaşaýan her yklymyna gidýär.6 yklym bar (Europeewropa, Antarktida, Amerika, Afrika, Awstraliýa we Aziýa).Her yklymyň öz dinozawrlary we öz toprak aýratynlyklary bar.Meýdany lobbi we ýadygärlik sowgatlary bilen 600 inedördül metr.Muzeýi görenimizden soň syýahaty başlaýarys.

Rainagyşdan goraýan deri Diamantinasaurus dinozawr modeli urura başdan geçirmesi mowzugy (3)
Iň uly ýyrtyjy dinozawr Spinozawr urura başdan geçirmesi mowzugy (4)

Europeanewropa pawilionynyň iň özüne çekiji aýratynlygy 25 metrlik Lusotitan dinozawrydyr.Antarktidanyň Listrozawr we Krýolofosaur ömri ýalydyr.Amerikan pawilionynda Kwetzalcoatlus we Apatosaurus iň özüne çekiji.Apatosaurusyň uzynlygy 23 metr we beýikligi 7 metr.Afrika pawilionynyň Spinozawr-Iň uly ýyrtyjy dinozawr bolmagy ähtimal.Sarcosuchus we Jonkeria göz açýar we gaty gyzykly.Aziýa pawilionynyň “Çungkingosaurus” guýrugynyň ujunda alty ýa-da has köp pyçak bolup biler.Europeanewropa pawiliony Diamantinasaurusyň uzynlygy 15 metr.Bu gaty häsiýetli we güýçli dinozawr.Öz gözüň bilen görseň, hökman onuň zarbasyny duýarsyň.

Urura başdan geçirmeleriniň mowzugynda surata düşmek üçin gyzykly dinozawr ýumurtgalary (5)
Dinozawr skelet portalynyň girelgesi süýümli aýna material urura başdan geçirmesi mowzugy (6)

Urura başdan geçirmeleri mowzuk seýilgähiniň sergi zalynda görkezilen dinozawr süňkleri, şol sanda Stegosaurus skeleti, Antarktida Ankilosaurus skeleti, Tiranosaurus skeleti, Laapparentosaurus skeleti, Minmi dinozawr skeleti we Angustinaripterus skeleti we ş.m. Dürli ýerlerde kiçijik dinozawrlar, dinozawrlar bolar. görmek üçin ýumurtga we dinozawr höwürtgeleri.

Meşhur şekil Velociraptor Zigong kawah urura başdan geçirmesi mowzugy (7)
Urura başdan geçirmesi mowzugynda dinozawr ýumurtgalary bilen çaga suratlary (8)

Dürli ýerlerden başga-da çagalaryň oýnamak we ulular bilen aragatnaşyk saklamak üçin köp dynç alyş ýerleri bar.Şeýle hem seýilgähde iýmek, içmek we dynç almak üçin ýerler bar.Seýilgähiň getirýän täsinliklerini öwrenip we başdan geçirip bilersiňiz.

Urura başdan geçirmeleri mowzuk seýilgähi 2021-nji ýylyň awgust aýynda açyldy. Localerli halk arasynda gaty meşhur we örän janly.Ondan soň, sergi zalyna dinozawr bilen baglanyşykly oýunjaklary we ýadygärlik sowgatlaryny, şeýle hem interaktiw dinozawr önümlerini goşmalydyrys.Hyzmatdaşlygymyz henizem dowam edýär we hyzmatdaşlyk etmek üçin elimizden gelenini ederis.Has köp garaşmak we garaşylmadyk ýagdaýlar üçin bize eýeriň!

Worldura dünýäsi Rumyniýa sergisi 1-nji bölüm

Worldura dünýäsi Rumyniýa sergisi 2-nji bölüm

BIZ bilen habarlaşyň

 • Salgysy

  No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

 • E-poçta

  info@zgkawah.com

 • Telefon

  +86 13990010843

  +86 15828399242

 • ins32
 • ht
 • ins12
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň