Muzeýde görlen Tyrannosaurus Rex skeleti hakykymy ýa-da galpmy?

Tyrannosaurus rex-i her dürli dinozawrlaryň arasynda dinozawr ýyldyzy hökmünde häsiýetlendirip bolar.Diňe dinozawr dünýäsinde iň ýokarky görnüşler däl, eýsem dürli filmlerde, multfilmlerde we hekaýalarda iň köp ýaýran gahryman.Şeýlelik bilen T-rex biziň üçin iň tanyş dinozawrdyr.Muzeýleriň köpüsiniň halanmagynyň sebäbi şol.

2 muzeýde hakyky ýa-da galp görnüşde görlen Tyrannosaurus Rex skeletidir

Esasan T-rex bolarskeletlerher haýwanat bagynda arslanlary we gaplaňlary görşüňiz ýaly her geologiýa muzeýinde.

Geologiki muzeýler gaty köp we her muzeýde T-rex skeleti bar.Nädip köp skelet alyp bilerler?Dinozawryň süňkleri şeýle köp duş gelýärmi?Bu barada käbir soraglary bolan köp sanly dostlar bolup biler.Muzeýde görkezilen T-rex skeleti hakykymy?Elbetde ýok.

1-de muzeýde görlen Tyrannosaurus Rex skeletidir
Dinozawr skeleti we galyndylar dünýä üçin arheologiki hazynalardyr.Tapylan sanlar henizem çäklendirilen, görkezmek üçin skeleti doly goýmasyn.Her süňküň biologiki gözlegler üçin örän gymmatlydygyny we dinozawr bilimlerine düşünmegimizde möhüm rol oýnaýandygyny aýdyp bileris.Şeýlelik bilen, adatça gözleg maksady bilen ylmy gözleg edaralarynda dogry saklanýar we yzyna gaýtaryp bolmajak zyýan ýetirmezlik üçin sergilere çykarylmaz.Şonuň üçin muzeýlerde görlen Tyrannosaurus Rex süňkleri, adatça simulýasiýa prosesleri arkaly öndürilýän senagat önümleri bolan simulirlenen önümlerdir.

3 muzeýde hakyky ýa-da galp görnüşde görlen Tyrannosaurus Rex skeletidir

Kawah dinozawryň resmi web sahypasy:www.kawahdinosaur.com

Iş wagty: Dekabr-02-2022