Çuňňur ýapyk dinozawr seýilgähi, Hytaý

Geliň we Jura dinozawr seýilgähiniň içerki jaýyny öwreniň (6)

Hexi dinozawr jenneti, Hexi-de Jiuquan Changqing uanuan bilen goşulan ilkinji ýapyk ösümlik sahnasy 2021-nji ýylda gelýär.

Deňi-taýy bolmadyk dinozawr tupany sizi milliardlarça ýyllap urura döwrüne alyp barýar.Ene-atanyň oýny, sahna görnüşi, açyk giňişlik, täsin gadymy döwrüň çuňňur tejribesi, dinozawryň güýçli gykylygyny üns bilen diňläň.Tropiki ýaşyl ösümlikler hakyky dinozawr şekilleri bilen birleşip, tokaýyň täsinliklerini çuňňur dikeldýär, bu ýere gelýänlere urura wagty tunelinde köp ölçegli tolgunmalary we tolgunmalary başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.

Directionshli tarapdan gelýänler üçin 20-den gowrak animatron dinozawr taýýarlandy,T-Rex, karnotaur, spinosaurus, brahiosaurus, dilophosaurus we beýleki önümler, bu dinozawr önümleri köp sanly jahankeşdäni seýilgähe gelmäge we urura gaýdyp gelmek duýgusyndan lezzet alýar.

Kawah Dinozawryň on ýyl töweregi dinozawr modellerine wepaly hünärmen dizaýnerleri we tejribeli inersenerleri bar.Ygtybarly üpjün edijiler, uzak möhletli logistika transport hyzmatdaşlary, onlaýn ýolbeletlik we ýerinde gurnamak, yzygiderli hyzmat etmek we bir nokatly hyzmat müşderiler bilen gowy gatnaşyk saklamaga we ajaýyp taslamalary tamamlamaga mümkinçilik berýär.

Şeýle seýilgäh ýa-da başga bir zat gurmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Elbetde, sizi geň galdyrarys!

Çuňňur ýapyk dinozawr seýilgähi

BIZ bilen habarlaşyň

 • Salgysy

  No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

 • E-poçta

  info@zgkawah.com

 • Telefon

  +86 13990010843

  +86 15828399242

 • ins32
 • ht
 • ins12
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň