Custöriteleşdirilen dinozawr ýumurtga topary we çaga dinozawr modeli.

Häzirki wagtda bazarda güýmenjäni ösdürmäge gönükdirilen dinozawr modelleriniň görnüşleri bar.Olaryň arasyndaAnimatron dinozawr ýumurtga modelidinozawr muşdaklarynyň we çagalaryň arasynda iň meşhurydyr.

2 omöriteleşdirilen dinozawr ýumurtga topary Çaga dinozawr modeli.
Simulýasiýa dinozawr ýumurtgalarynyň esasy materiallaryna polat çarçuwa, ýokary dykyzlykly köpük, silikon, süýümli aýna we ş.m. girýär.Hakyky material dinozawr ýumurtgasynyň görnüşine we işine baglydyr.Süýümli aýna materialy gaty we zaýalanmak aňsat däl.Hereketi ýok we surata düşmek üçin has amatly.Dinozawr ýumurtgalarynyň köpük we kremniy materialy has ýumşakdyr.Elbetde, adamlary has real duýup biljek käbir simulýasiýa hereketlerini goşup bileris.Iň esasy, köpük materialy ýeterlik derejede howpsuz we çagalaryň saglygyna täsir etmez.

3 omöriteleşdirilen dinozawr ýumurtga topary çaga dinozawr modeli.
Belli bir hereketleri we sesleri edip bilýän animatron dinozawr bäbekleri üçin, adatça dolandyryş gutulary, gürleýjiler, infragyzyl datçikler ýa-da uzakdan dolandyrmak we ş.m. ýaly garnituralaryň goldawyna mätäç.

4 omöriteleşdirilen dinozawr ýumurtga topary Çaga dinozawr modeli.
Öndürýän dürli görnüşli simulýasiýa dinozawr ýumurtga önümleri barKawah dinozawrlary.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda çaga dinozawrlarynyň görnüşini, hereketlerini we seslerini sazlap bileris.Dinozawr ýumurtga topary diňe bir syýahatçylar üçin surata düşmek bilen çäklenmän, seýilgähleri ​​ýa-da sergileri has dürli-dürli etmek üçin howpsuz we ygtybarlydyr.Jura seýilgähi, dinozawr tema seýilgähleri, güýmenje seýilgähleri, ýapyk mowzuk sergileri, söwda merkezleri, plazalar we beýleki ýerler üçin örän amatly.

5 omöriteleşdirilen dinozawr ýumurtga topary Çaga dinozawr modeli.
Kawah dinozawryň öndüren dinozawr ýumurtga modelleri, dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna eksport edildi.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

Kawah dinozawryň resmi web sahypasy:www.kawahdinosaur.com

Iş wagty: Noýabr-09-2022